Tout
|
DACHI
|
TSUKI
|
UKE
|
GERI
|
KATA
|
KUMITE
GEKISAÏ DAÏ ICHI
GEKISAÏ DAÏ ICHI
Enchaînement (kata)
GEKISAÏ DAÏ ICHI - En détail
GEKISAÏ DAÏ ICHI - En détail
Enchaînement (kata)
GEKISAÏ DAÏ ICHI BUNKAÏ
GEKISAÏ DAÏ ICHI BUNKAÏ
Enchaînement en duo (kumite)
GEKISAÏ DAÏ ICHI BUNKAÏ - EN DÉTAIL
GEKISAÏ DAÏ ICHI BUNKAÏ - EN DÉTAIL
Enchaînement en duo (kumite)